KRYCÍ LIST

Krycí list je doklad, který potvrzuje provedené krytí a společně s přihláškou k zápisu štěňat, slouží k vydání průkazů původu (PP) štěňat a vystavuje ho poradce chovu (HPCH) na základě žádosti. Vystavuje se ve třech vyhotoveních (č. 3 - poradce chovu, č. 2 - majitel psa, č. 1 - majitel feny)

Platnost krycího listu je 2 roky od vystavení, případně do ukončeného 8. roku. Pokud krycí list chovatel nevyužije, vrací jej po skončení platnosti poradci chovu.

Žádost o krycí list posílá majitel feny společně s potvrzením o zaplacení poplatku a kopií průkazu původu (PP) feny HPCH.

HPCH má 10 dní na vystavení KL, případně 3 dny na vystavení expresního krycího listu (za příplatek), proto je důležité POSLAT ŽÁDOST VČAS!

Pokud jste si vybrali krycího psa v zahraničí nebo uchovněného v jiném klubu, musí být k žádosti přiložena kopie PP psa s potvrzením chovnosti (přeregistrace, bonitace, kopie PP potomků).

Při krytí se vyplňují oba krycí listy současně a podpisem jej stvrzuje majitel krycího psa i majitel chovné feny.

Majitel krycího psa zašle krycí list č. 2 do 7 dnů na adresu HPCH (pokud není členem našeho klubu zašle krycí list č. 2 majitel feny). Krycí list č. 1 si ponechává chovatel a pošle je do 7 dnů po porodu na adresu HPCH.

HPCH zašle chovateli nejpozději do 10 dnů po obdržení krycího listu žádanku o zápisová čísla opatřenou razítkem klubu a podpisem HPCH, zápis o kontrole vrhu a přihlášku k zápisu štěňat.

Chovatel ve 3-4. týdnu věku štěňat vyplní 2x žádanku o zápisová čísla a zašle ji na Plemennou knihu ČMKU (Jankovcova 53, 170 00 Praha 7).

Chovatel nechá na základě přidělených zápisových čísel štěňata tetovat nebo čipovat, a to nejdříve ve 42 dnech jejich věku (tetování se provádí kleštěmi č. 5 do pravého ucha, čip se umisťuje na krku z levé strany).

Celý vrh musí být označen jednotným způsobem. Tetování nebo čipování musí být potvrzeno na přihlášce k zápisu štěňat: datem, razítkem a podpisem veterinárního lékaře. Tetovací čísla jsou shodná s čísly zápisu do PK ČMKU.

Kontrolu vrhu provede chovatel, případně veterinární lékař, nebo HPCH a výsledek zapíše do protokolu o kontrole vrhu.

Kompletní a podepsanou dokumentaci zašle chovatel nejpozději do 10 týdnů věku štěňat na adresu HPCH.

U prvního vrhu v chovatelské stanici přiloží chovatel kopii registrace chráněného názvu chovatelské stanice.

U prvního vrhu feny přiloží chovatel originál průkazu původu pro přeregistraci a kopie výstavních ocenění feny.

! Pokud Vám fenka nezabřezne, vraťte krycí list společně s přílohami HPCH !


Směrnice pro oběh formulářů mezi chovatelem a HPCH a PK