SHIH - TZU KLUB EVROPA

 

Vážení kolegové, členové,

zasílám Vám informaci a vyjádření k Zákonu o veterinární péči, který vstupuje v platnost od 1.1.2020.

Pročtěte si ustanovení o označování psů - čipem - vakcinace vzteklina.

 

Stručně pro chovatele nebo členy, kteří mají požádán,vystaven  KL a plánují vrh/vrhy.

Pro ostatní, pro informaci.

 

Při vakcinaci vztekliny ( od 1.1.2020) musí veterinář očkovat vzteklinou pouze psy, kteří jsou označeni čipem.

Toto ustanovení se netýká psů označeným tetováním před 3.7.2011.

 

Za mne, pokud plánujete štěňata a pak prodej , prosím, již čipujte.

Samozřejmě , jste chovatelé a zodpovídáte za svoje odchovy, ale musíte své nové majitele na toto úskalí upozornit (pokud tetujete).

 
 

Novinky ve vakcinaci proti vzteklině

                Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických předpisech, ale také v celé řadě zákonů. Může se jednat o obecně platné věci, jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti odvádět daně z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.  Oba zákony se v současné době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to dopadne.  Nejvíce se hovoří o plošném povinném identifikačním označování psů čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními procesy projde či ne. Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně o veterinární péči a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020.

Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, zda jej využívá nebo nevyužívá v reprodukci.

                1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na  plemeno, praktické využití, složené zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu.  Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během  doby  účinnosti  předchozí použité  očkovací  látky  přeočkováni,  uchovávat  doklad  o  očkování  po  dobu  platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: "Očkování  psa  proti  vzteklině   je  platné,  pouze  pokud  pes  splňuje  podmínky  na  označení  zvířat  v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65 ), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel,  který  chová  psa,  je  povinen  zajistit,  aby  identifikační  číslo  psa  bylo  zaznamenáno  v  dokladu  o  očkování  psa. Identifikačním  číslem  psa  se  rozumí  alfanumerický  kód  zobrazený  transpondérem,  který  umožňuje  zjistit  totožnost  konkrétního psa". Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete. 

                Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním.   V praxi to znamená problém pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.

                Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato, stejně jako povinnost hlásit určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární správě se záměrem něco udělat v problematice množíren. Hlášení více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem,  by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně  by ale měli vědet, co je od 1.1.2020 čeká.  

Autor: Vladimíra Tichá
Vloženo: 21.3.2019

 

 

 

 

 
   

Zpráva hlavního poradce chovu klubu Shih-tzu Evropa , která byla předložena na řádné členské schůzi dne 10.11.2018 v Paskově.

k 8.11.2018

  • V roce 2018 ke dni 8.11.2018  bylo v klubu Shih-tzu Evropa zapsáno  10  vrhů.
  • Z toho zapsáno 21 psů  a  21 fen . Dohromady 42. Počet úhynů 4.
  • Od 1.1.2018 do 8.11.2018 narozeno celkem 45 štěňat.
  • Celkem bylo vydáno 17 krycích listů.

 

Informace z Rady plemenných knih: 

Zápis z Rady plemenných knih ze dne 24.9.2018

bod 6 – u vrhu, u kterého CHOVATEL prokazatelně požádá o zápisová/tetovací čísla ve věku 3 a více měsíců v rozporu se Směrnicí pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6, je vydání čísel zápisu podmíněno doložením parentity narozených štěňat, která je provedená vždy na náklady chovatele.

Zápis schválen jednomyslně s výše uvedenou úpravou.

Současně byli přítomni členové klubu seznámeni se změnami ve Standartu č. 208 FCI SHIH TZU překlad ČMKU od 9.10.2017 (platnost Standartu od 22.8.2017).

Např.

Osrstění: „ krycí srst dlouhá, ne kudrnatá, s menším množstvím podsady, ne vlněné kvality. Mírné zvlnění srstí je povoleno. Srst nesmí ovlivňovat psa vidět. Délka srsti nesmí omezovat pohyb. Je důrazně doporučeno, aby byla srst na hlavě svázána bez ozdob.“

Výška a hmotnost –„výška v kohoutku ne více než 27 cm. Typ a charakteristické znaky plemene jsou velmi důležité a v žádném případě by neměly být obětovány pouze výšce.“

„Hmotnost 4,5 až 8 kg. Ideální váha 4,5-7,5 kg“

 

HPCH požádal všechny členy a chovatele klubu o součinnost s HPCH při kontrolách vrhů a chovu stih-tzu .Všichni přítomni členové klubu s tímto návrhem souhlasili a neměli žádný problém, aby se HPCH přijel osobně podívat na jejich chov stih-tzu.

 

Zpráva hlavního poradce chovu klubu Shih-tzu Evropa 2018 k  30.6.2018

  • V roce 2018 ke dni 30.6.2018 bylo v klubu Shih-tzu Evropa zapsáno 7 vrhů.

  • Z toho zapsáno 18 psů a 14 fen . Dohromady 32. Počet úhynů 3.

  • Od 1.1.2018 do 30.6.2018 narozeno celkem 30 štěňat.

  • Celkem byly vydáno 9 krycích listů.